Sabias que...

Menos do 25% dos afectados por enfermidade mental é diagnósticado e tratado correctamente nos países occidentais ** 5 de cada 10 causas de discapacidade son debidas a problemas vencellados coa saúde mental ** 250.000 persoas padecen un trastorno mental grave en España **

A Enfermidade Mental

Psicose

O termo "psicose" ísase para describir aqueles trastornos da mente caracterizada por certa perda de contacto coa realidade. Cando unha persoa sofre este tipo de trastorno dise que tivo un episodio psicótico.


A psicose é unha afección bastante común e afecta principalmente aos mozos adultos. Afortunadamente, trátalle dun trastorno no que os afectados poden conseguir a plena recuperación.

 

Síntomas

A psicose provoca frecuentemente cambios no estado de ánimo, percepcións irreais e cambios na forma de pensar, dando lugar a ideas anormais, polo que resulta difícil entender o que está sentindo a persoa afectada.


Os expertos clasifican por grupos algúns dos síntomas máis característicos da psicose.


Pensamentos confusos
Os pensamentos máis comúns víranse confusos ou deixan de gardar unha relación axeitada entre si. A fala vírase difícil de entender ou non ten sentido. Nalgúns casos cístalle á persoa concentrarse, seguir o fío da conversación ou lembrar as cousas. Os seus pensamentos parecen acelerarse ou volverse máis lentos.


Delirios
A persoa afectada dun episodio psicótico pode sufrir de delirios, ideas ou conviccións que a realidade non confirma, pero de cuxa verdade está tan convencida a persoa que ningún razoamento lóxico é capaz de desenganara.


Alucinacións
Por efecto da psicose, a persoa ve, oe, sente, ole ou saborea cousas que non están presentes na realidade. Así, os afectados oen voces que ninguén máis acada a oír, ve obxectos inexistentes, ou percibe o cheiro ou o sabor das cousas de tal xeito que lle parece que están botadas a perder ou inclusas envelenadas.


Cambios afectivos e de percepción
A forma de sentir da persoa afectada de psicose cambia de súpeto, sen causa aparente, ocasionando que se senta rara e illada do mundo e parézalle que as cousas se moven cunha gran lentitude.


Son frecuentes os cambios bruscos no estado de ánimo, e a persoa séntese estrañamente excitada ou deprimida. Ou ben, parece que as súas emocións perden intensidade, sente menos que antes, ou manifesta menos as súas emocións a quen lle rodean.


Cambios de conduta
As persoas afectadas de psicose presentan condutas distintas ás que afan ter. Nalgúns casos, víranse extremadamente activas, ou ben lles sobrevén un gran letargo que lles fai estar sen facer nada durante todo o día.

 

Bótanse a rir en momentos inoportunos, ou anóxanse ou séntense contrariadas sen motivo aparente. Moitas veces, estes cambios de conduta relaciónanse con outros síntomas da enfermidade, tales como os delirios e as alucinacións.

 

 

Tipos de psicose

A psicose afecta a cada persoa de diferente maneira e durante as etapas iniciais non sempre resulta sinxela o diagnóstico dun tipo de psicose específica.


Psicose inducida polas drogas

O consumo de drogas ou de alcohol, así como a abstinencia tras un consumo prolongado, poden provocar síntomas psicóticos. Nalgúns casos, os síntomas ceden rapidamente ao pasar os efectos da substancia, en tanto que noutros a enfermidade, que comezou como unha psicose inducida por drogas faise máis prolongada.


Psicose orgánica
Os síntomas psicóticos poden xurdir como consecuencia de lesións do cabeza ou enfermidades orgánicas que afecten o funcionamento do cerebro, tales como a encefalite, a SIDA, ou un tumor.

 
Psicose reactiva breve
Ás veces os síntomas psicóticos xorden como resposta a unha situación de moita tensión na vida da persoa, tales como un cambio importante nas súas circunstancias persoais, ou a morte dun familiar. Os síntomas son agudos e a persoa recupérase en poucos días.


Trastorno delirante
O síntoma principal é o firme crenza en cousas que non son certas.


Esquizofrenia
O termo esquizofrenia emprégase para referirse a aquelas enfermidades psicóticas en que os cambios de conduta ou os síntomas persisten durante un período non inferior aos seis meses. Tanto os síntomas coma a duración da enfermidade varían segundo o caso, e ao contrario do que se adoita crer, moitas persoas afectadas de esquizofrenia levan unha vida plena e feliz, logrando moitas delas unha total recuperación.


Trastorno bipolar (maníaco depresivo)
No trastorno bipolar, a psicose preséntase como parte dunha alteración afectiva máis xeneralizada, caracterizada por alternancias entre a gran excitación (manía) e a melancolía (depresión).


Causas da psicose
Son variadas as teorías sobre as causas da psicose. Existen indicios de que se debe a unha combinación, aínda non ben comprendido, de factores biolóxicos que durante a adolescencia ou os primeiros anos da vida adulta crean susceptibilidade aos síntomas psicóticos: Despois, tales síntomas desencadéanse na persoa susceptible como resposta ao estrés, ao abuso de drogas ou aos cambios sociais. A importancia dalgúns factores será maior ou menor segundo o caso.